Læs formandens beretning fra generalforsamlingen herunder:


Formandens årsberetning 2019:
Hermed henvises der til forsiden af asger-js-venner.dk. Alle aktiviteter fra sidste år er nævnt her.

Det er i høj grad blevet manifisteret at foreningen fremmer Jorns virke i ind- og udland. Foreningen opleves i dag som en going forening som er særdeles veletableret og på kort tid er blevet implementeret som en vigtig brik i udbredelsen af Asger Jorns virke.

/Peter Linder, formand

Orientering om ordinær generalforsamling: Afholdes d. 31/3 2020 kl. 08:30 på Ehlersvej 7, 2900 Hellerup.

Dagsorden vil følge vedtægterne (§ 10). Det samme gælder eventuelle forslag som skal fremsendes forinden.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 31/3 2020 kl. 8.30, Ehlersvej 7.

1.
Dirigent: Per Bay

2.
Aflæggelse af årsberetning ved gennemgang af nyhedssektion på hjemmesiden – ved formand Peter Linder

3.
Årsregnskab blev fremlagt og godkendt

4.
Ingen

5.
Bestyrelsen samt suppleant var ikke på valg da de er valgt for 2 år ad gangen

6.
Revision, Max Linder

7.
Kontingent er fastsat til kr. 200,- pr. år

8.
Eventuelt – Sommermøde Læsø

Dagsorden vil følge vedtægterne (§ 10). Det samme gælder eventuelle forslag som skal fremsendes forinden.


Vedtægter for Foreningen

Asger J’s Venner

§1 Navn

Foreningens navn er Asger J’s Venner.

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Asger Jorns kunstneriske virke og liv i såvel Danmark som i udlandet.

§3 Fundering

Foreningen skal opfylde sit formål ved blandt andet at gennemføre såvel egne aktiviteter men også støtte andre kunstneriske tiltag – herunder publicistiske og mediemæssige udgivelser der fremmer foreningens formål.

Herunder hører også at støtte samarbejdet mellem Læsø og Albissola kommuner med sigte at udbrede kendskabet til Asger Jorns kunstneriske virke på Læsø og i Norditalien og efter evne at medvirke til bevaring af de udsmykninger, Jorn har udført. I det omfang det er muligt skal denne støtte også udvides til andre steder hvor Asger Jorn har haft sit virke.

Foreningens virke er upolitisk på alle områder, der ligger uden for formålsparagraffen. Foreningen kan ikke tilsluttes en politisk organisation eller støtte politiske organer.

Foreningen tegnes af formand og et andet bestyrelsesmedlem. Ved formandens frafald tegnes foreningen af næstformand og andet bestyrelsesmedlem.

Næstformand og formand kan i perioden skifte opgaver efter aftale.

§4 Medlemskab

Nye medlemmer skal godkendes af Foreningens bestyrelse. Godkendelse kan nægtes uden nærmere begrundelse.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse fra medlemmet til Foreningen’s bestyrelse.

§6 Udmeldelse ved restance

Ved kontingentrestance ud over 2 mdr. efter første rykker slettes medlemmet.

§7 Eksklusion

Bestyrelsen kan enstemmigt beslutte skriftligt at meddele et medlem begrundet eksklusion. Det ekskluderede medlem har ret til at fremlægge sin sag på førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusionen står ved magt fra det tidspunkt den er meddelt medlemmet, men kan siden omstødes af generalforsamlingen. Der refunderes ikke kontingent ved eksklusion.

§8 Kontingent og indmeldelsesgebyr

Kontingenter fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr.

§9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen kan enten være ordinær eller ekstraordinær.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Afgørelser på Generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmetallene lige har Foreningens formand, eller i hans fravær Foreningens kasserer den afgørende stemme.

Såfremt blot én stemmeberettiget ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Over Generalforsamlingen udfærdiges et referat som offentliggøres på Foreningens hjemmeside senest 1 måned efter Generalforsamlingens afholdelse.

§10 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved opslag på Foreningens hjemmeside.

Af indkaldelsen skal fremgå at forslag skal være bestyrelsen i hænde på en dato senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Indkomne forslag offentliggøres på Foreningens hjemmeside senest 1 uge før Generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  4. Behandling af anmeldte forslag
  5. Valg af  bestyrelsen og suppleant (vælges for 2 år ad gangen)
  6. Revision (er fravalgt)
  7. Vedtagelse af  kontingent for det kommende år
  8. Eventuelt
Orientering om ordinær generalforsamling: Afholdes d. 31/3 2016 kl. 09:00 på Ehlersvej 7, 2900 Hellerup. Dagsorden: Følger vedtægterne.

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver begrundet skriftligt krav herom.

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på Foreningens hjemmeside.

Formål og motiveret dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

§12 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant – alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden og de 4 bestyrelsesmedlemmer vælges ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på Foreningens hjemmeside.

§13 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet underskrives af Foreningens formand og kasserer inden det fremlægges til behandling på den ordinære generalforsamling.

JV bør ikke tilstræbe at opsamle formue medmindre formuen opsamles til et af bestyrelsen besluttet og nærmere specificeret formål.

§14 Opløsning af Foreningen

Beslutning om gruppens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, der alene er indkaldt med det formål.

Hvis foreningen mod forventning må lukke, oprettes der en fond som overtager foreningens værdier og know-how, med det sigte at fremme Lars Morells kunstneriske virke.

Tegningsberettigede:

Per Bay Jørgensen
Peter Linder

Formandens årsberetning 2016:

Foreningens formålsparagraf er at fremme Jorns virke i ind og udland. Dette er i allerhøjeste grad blevet manifisteret i 2016, med stor støtte fra Lars Morell, bestyrelse og Advisory Board.

Følgende aktiviteter er blevet gennemført i 2016:

I MAJ producerede TV2 Østjylland otte tv-udsendelser med Lars Morell. En af dem handlede om Asger Jorns stærke udlængsel og hans mod til at bryde op fra Midtjylland.

Fredag den 22. juli kl. 16 talte Lars Morell på plænen foran Bangsbohave, Asger Jorns hus og atelier på Læsø. Årets tema var Asger Jorn i Paris.

Fredag den 9. december fyldte Lars Morell 60 år. Foreningens julereception blev derfor ekstra festlig. Læs mere på forsiden.

Ny bog. I foreningens bogserie er der allerede udkommet Asger Jorn på Læsø og Asger Jorn i Albissola. Et tredje bind med titlen Asger Jorn i Colombes er under udarbejdelse. Colombes er den forstad til Paris, hvor Jorn købte et hus i 1968 og opførte et atelier. Bogen vil udkomme i forbindelse med sommermødet i juli 2017. Ved samme lejlighed udsender foreningen også en ny plakat, og som sædvanlig bliver den tegnet af en væsentlig europæisk kunstner.

Foreningen opleves i dag som en going forening som er særdeles veletableret og på kort tid er blevet implementeret som en vigtig brik i udbredelsen af Asger Jorns virke.

Vi er opmærksomme på i bestyrelsen at den opbakning og støtte som medlemmerne ligger for dagen har været af afgørende betydende ifm. de resultater vi har nået. Hertil skal præciseres Lars uvurderlige betydning som æresmedlem.

/formand, Peter Linder

Orientering om ordinær generalforsamling: Afholdes d. 21/3 2018 kl. 08:30 på Ehlersvej 7, 2900 Hellerup.